Eprof 4.0 Kullanma Kılavuzu Bölüm 5

 

Içindekiler bölüm4

EN KESİT

En kesitlerin oluşturulması, bu kesitler üzerinde işlemlerin yapılması, çizimlerin alınması ve alan, hacim hesaplarının yapılması bu menüde bulunan komutlar tarafından uygulanır. Bu menüde bulunan komutlar geniş olarak aşağıda anlatılacaktır.

Oluştur: Bu komut ile arazi modelinden boy profilde belirtilen noktalarda en kesitler üretmek için kullanılır. Daha önce en kesit üretilmiş ise bu kesitler silinir. Komut işletildiğinde aşağıdaki uyarı penceresi ekrana gelir.

No tuşuna basılırsa işlem iptal edilir. Yes tuşu ile işleme devam edilir. En kesitlerin uzunluğunun girileceği diyalog penceresi ekrana gelir. Buraya girilecek değer en kesitlerin uç noktalarının orjine olan mesafesidir.

Değer girilmeden enter tuşu ile geçilirse uzunluk 30.00 m olarak alınacaktır. Enter tuşuna basılınca en kesiti oluşturan noktaların ara uzunlukların girileceği diyalog penceresi ekrana gelir.

Değer girilmeden enter tuşuna basılırsa ara mesafe 5.00 m olarak alınacaktır.

Düşey tasarımda en kesitler üzerine tip kesitler yerleştirilmiş ise program otomatik olarak tip kesitleride oluşturacaktır. Eğer tip kesitler yerleştirilmemiş ise aşağıdaki uyarı en kesit oluştururken mesajı ekrana gelecektir.

Aşağıda anlatılacak komutlarla tip kesitler sonradan oluşturulabilir.

Göster: En kesitler oluşturulduktan sonra bunlar üzerinde işlemlerin yapılması için bu komut çalıştırılır. Ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Anlatım üst menülerdeki sıraya göre yapılacaktır.

DOSYA

Hesap ve Raporlar: Bu bölümde enkesit alanları hesaplandıktan (pozisyon tanımlamaları yapıldıktan) sonra bu verilere dayalı olarak alan, hacim, vb çıktılarının hazırlandığı komutlar bulunmaktadır. Pozisyon tanımlamaları ileri ki konularda anlatılacaktır.

Kesit Poz. Alanları: Kesitlerin pozisyon alanlarının çıktısı hazırlanır. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki diyalog kutusu gelir.

Gerekli boşluklar doldurulur, sayfa boyutlandırılması yapılır. Hangi kesitlerin alanları hesaplanacak ise o kesitlere ilişkin km aralıkları belirlenir. OK tuşuna basılır. Ekrana kayıt diyalog penceresi gelir. Dosyanın kayıt edileceği klasör seçilir ve dosya ismi girilerek kayıt edilir. Ekrana kesit alanlarının çıktısı gelir.

Egedit programı ile printerdan çıktısı alınır.

Kesit Poz. Alanları (Özet): Kesitlerin pozisyon alanlarını özet olarak verir. Çalışma sistemi kesit poz.alanları komutu ile aynıdır. Tek farkı alan çıktısı özet olarak oluşturulur.

Kubaj (Pozisyona Göre): Bu komut ile yalnızca tek bir pozisyonun hacim çıktısının alınması için kullanılır. Genellikle Nebati sıyırma hacminin hesabında kullanılır. Bir anlamda yalnızca dolgu hacmi veya kazı hacmi hesabı yapmak için kullanılır. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Gerekli boşlular doldurulur ve sayfa düzenlemesi yapılır. Hangi pozisyonun hacmi hesaplancak ise Pozisyon No bölümüne pozisyon numarası girilir. Kesit aralığı seçilerek OK tuşuna basılır. Ekrana hacim çıktısı gelir.

Kubaj (Kazı/Dolgu): Bu komut ile kazı dolgu hacimleri hesaplanır ve çıktısı alınır. Komut işletildiğinde ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Gerekli boşluklar doldurulur ve sayfa ayarlaması yapılır. Kazı ve dolgu pozisyon numaraları gerekli bölümlere girilir. Kesit aralığı belirtilerek OK tuşuna basılır. Ekrana kazı/dolgu hacmi gelir.

Kesit Hatları: İstenilen enkesit hatlarının enkesit bilgilerinin rapor olarak alınmasını sağlayan komuttur. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Gerekli boşluklar doldurulur ve sayfa ayarlaması yapılır. İstenilen enkesit hattı girilir. Kesit aralığı belirtilerek OK tuşuna basılır. Ekrana kesit hatları listesi gelir.

Kesit Hatları (Mes,Kot,y,x): Kesit hatları komut gibi çalışır. Tek farkı raporda kesit noktalarının koordinat değerlerininde bulunmasıdır.

Yüzey Alanları: Kesitlerin yüzey alanları raporunun alındığı komuttur. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Gerekli boşluklar doldurulur ve sayfa ayarlaması yapılır. Hat numarası, hat başlangıç numarası ve hat son numarası gerekli bölümlere girilir. Kesit aralığı belirtilerek OK tuşuna basılır.

Şev Kazıkları: Tip kesitlerin araziyi kestiği noktalaların bilgilerini rapor olarak alınması için bu komut kullanılır. Komut işletildiğinde ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Gerekli boşluklar doldurulur ve sayfa düzenlemesi yapılır. Proje hat numarası girilir. Arazi hat numarası devamlı 1 numaralı hattır. Kesit aralığı seçilerek OK tuşuna basılır.

 

 

Brükner: Kesitlere dayalı olarak hesaplanan hacimlerin brükner diyagramı bu komut ile oluşturulur. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki diyalog pencere gelir.

Başlangıç ve bitiş km değerleri seçilir ve OK tuşuna basılır.

Yukardaki şekilde brüknere ilişkin bilgilerin hepsi gelmemiştir. Kaydırma çubukları ile sağa doğru hareket edilirse diğer bilgilerde görünür. Brükner penceresinden sıkıştırma ve kabarma yüzdesi değerleri girişi yapılır. Giriş yapmak için öncelikle cursor ile yüzdesi girilecek kısım tek tek veya toplu halde seçilir ve sıkısma yüzdesi için tuşuna, kabarma yüzdesi için tuşuna basılır. Ekrana yüzde giriş diyalog penceresi gelir.

Sıkışma yüzdesi girilir ve enter tuşuna basılır. Brükner çiziminin alınması için tuşuna basılır. Ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Gerekli bölümler doldurulur ve OK tuşuna basılarak çizim oluşturularak Eghas datası olarak hazırlanır. tuşu ile de gerekli olan rapor alınır.

Çıkış: Enkesit işlemlerinin yapıldığı bölümden çıkmak için bu komut kullanılır.

Parametreler: Enkesitlerle ilgili işlmlerde kullanılan özelliklerin tanımlanması bu komut ile ekrana gelen diyalog penceresinden yapılır. Üç bölümden oluşur. Bu bölümler sırayla anlatılacaktır. Komut işletildiğinde ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Bölümler arası dolaşmak için bölüm başlığını seçmek yeterlidir.

Ayarlar: Bu bölümde pozisyon tanımlaması yapılırken tip kesitin araziyi kestiği ve/veya keseceği çizgilerin konum parametreleri ayarlanır. Extrapolasyon limiti: tip kesitte araziyi kesecek olan çizginin ne kadar mesafeye kadar uzanması isteniyor ise o değer girilir. Eğer çizgi girilen değer kadar uzatılmasına rağmen araziyi kesmiyor ise, o bölgede alan tanımlaması yapılmaz. Uzantıları sil: bu bölüm işaretli ise araziyi kesip geçen çizgiler silinecektir. İşaretli değil ise çizgiler aynen kalacaktır.

EnKesHat: Bu bölümde enkesit hatlarının isimleri tabaka numaraları ve çizim sıra numaralarının girişi yapılır.

Pozisyon:Bu bölümde pozisyon isimleri ve tabaka numaraları girişi yapılır.

ENKESİT

Bu bölümde enkesitlere ilişkin işlemlerin yapıldığı komutlar bulunmaktadır. Aşağıda sırasıyla bu komutlar incelenecektir.

Aktif En.Kes.No: Editör, kesit noktaları sil ve ekle komutlarında hangi kesit hattının aktif olması isteniyorsa o hat seçilir. Komut işletildiğinde ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

İstenilen hat numarası girilir ve OK tuşuna basılır.

Km Bul: Ekrandaki enkesitin istenilen km deki kesit olması için bu komut kullanılır. Komut işletildiğinde ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Km değeri girilir ve OK tuşuna basılır. Ekrandaki kesit girilen km deki kesit olur.

Edit: Aktif enkesit noktalarında değişiklik yapmak için bu komut kullanılır. Ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Bu penceredeki değerler ekranda görünen enkesitin aktif hat noktalarının mesafe,kot ve koordinatlarıdır. OK işaretine basılırsa değişiklikler kaydedilir. Aksi takdirde kaydedilmez.

Çizim Hazırlama

Enkesitlerin çizimlerinin hazırlanması için bu komut kullanılır. Komut işletildiğinde ekrana çizim penceresi gelir.

 tuşu ile aktif enkesitin çizim parametreleri ayarlanır ve uygun bir yere çizim yerleştirilir. Komut işletildiğinde ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Bu bölümde ölçek ayarlaması, referans kot, çerçeve en ve boy ile diğer parametre ayarlamaları yapılır. Çizimi yerleştirmeden önce görmek için Grafik tuşuna basılması gerekmektedir.

OK tuşuna basılarak çizim yerleştirilir. Diğer kesitin çizimi için, ya pencere menüsünden enkesit penceresine geçilir ya da windowsun özelliğini kullanarak mouse ile geçilir. Çizim alınacak enkesit ayarlanır. Çizim penceresine geçilerek yukarıdaki işlemler yapılır. tuşu ile çizimler DXF datası olarak oluşturulur. tuşu ile çizim EGHAS datası olarak oluşturulur.

Kesit Noktaları

Sil: Bu komut ile aktif enkesit hattından istenilen nokta cursor ile silinir. Komut çalıştırılır ve silinecek nokta seçilir.

Ekle: Bu komut ile enkesit noktası cursor ile eklenir.

Tip Kesit

Bu menüde tipkesitlerin düzenlenmesine ilişkin komutlar bulunur. Düşey tasarımda tipkesitler yerleştirilirken yalnızca dolgu-dolgu ve kazı-kazı tipkesitleri yerleştirilir. Karışık tipkesitler bu komutlarla düzenlenir. Aşağıda bu menüde bulunan komutlar anlatılacaktır.

Değiştir: Bu komut ile tip kesitler tek tek değiştirilir. Komut işletildiğinde ekrana tipkesit penceresi gelir.

İstenilen tipkesit seçilir ve ok tuşuna basılır. Tip kesit otomatik olarak değişir.

Ayrıca tuşu tipkesit değiştir komutunun kısayol tuşudur.

Otomatik Düzenle: Bu komut ile istenilen km aralığındaki tip kesitleri kot değerine bağlı olarak düzenlenir. Komut işletildiğinde ekrana aşağıdaki uyarı penceresi gelir.

No tuşuna basılırsa işlem iptal edilir. Yes tuşuna basılırsa ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Bu bölümde tipkesit sütununda kazı-kazı, kazı-dolgu, dolgu-kazı ve dolgu-dolgu kısımlarına cursor ile çift tıklama yapılarak uygun tipkesitler seçilir. Sol ve sağ şev kıyas noktası seçilir. Km aralığı seçilir ve OK tuşuna basılarak işlem başlatılır.

Pozisyon

Enkesit alanlarının hesaplanması bu menü altında bulunan komutlarla yapılır. Aşağıda bu komutlar geniş olarak anlatılacaktır.

Tanımla: Bu komutla tek tek pozisyon tanımlaması yapılır. Komut işletildiğinde ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Pozisyon numarası girilir ve OK tuşuna basılır. Eğer daha önce tanımlama yapılmış ekrana aşağıdaki uyarı mesajı gelir.

No tuşuna basılırsa işlemden çıkılır. Yes tuşu ile daha önce tanımlanmış pozisyon silinir ve işleme devam edilir.

Otomatik Tanımla: Bu komut ile enkesit alanları belirtilen kmler arasında otomatik olarak hesaplar. Hesaplarla dolgu ve kazı alanları bulunur. Komut işletildiğinde ekrana aşağıdaki uyarı mesajı gelir.

Yes tuşuna basılarak önceden tanımlanmış pozisyon silinir ve işleme devam edilir. Ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Kazı ve dolgu pos.no ları 10,20 ..100 gibi değerler atanır. Km aralığı belirlenir ve OK tuşuna basılır.

Sil: Bu komut ile tanımlanmış olan pozisyon silinir. Komut işletildiğinde ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Silinecek pozisyon numarası girilir. Km aralığı girilerek OK tuşuna basılır.

Nebati Sıyırma: Nebati sıyırma alanının hesaplanması için bu komut kullanılır. Ancak daha önceden nebati hattın oluşturulması gerekmektedir. Bu konu arazi modelinden en kesit oluştur komutunda anlatılacak. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Arazi, proje ve nebati hat numaraları girilir. Pozisyon numarası girilir. Km aralığı girilir ve OK tuşuna basılarak alan tanımlanır.

Arazi Modelinden Enkesitleri Oluştur

Bu komut ile daha önce oluşturulmuş enkesit hatlarına yeni hatlar eklemek için kullanılır. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Enkesitler ya arazi modelinden oluşturulacak ya da tip kesitlerden oluşturulacak.

Arazi Modelinden: Arazi enkesitlerinden oluşturmak için bu bölümün işaretli olması gerekmektedir. Oluşacak yeni enkesit hattının numarası girilir. Ok tuşuna basılarak kesit oluşturulur. Nebati sıyırmada, nebati hattı arazi hattından belli mesafede paraleldir. Öncelikle arazi modelinin aynısı kesit oluşturulur ve editör bölümünde kot ekleme yöntemi ile hat aşağı çekilir.

Tip Kesitlerden: Enkesit üzerinde birden fazla tip kesit mevcut ise bu komt ile yeni tip kesitler üretilir. Hat numarası seçilir ve OK tuşuna basılır.

Editör

Bu komut ile enkesit hat noktaları üzerinde editleme işlemi, silme ve ekleme işlemleri yapılır. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Yukardaki editör penceresinde 1 nolu kesit hattının 1 nolu kaydın kesit nokta bilgileri görünmektedir. Hat numarasını ve kayıt numarası sol üst bölümden değiştirilir. tuş komutu ile kesit hat noktaları üzerinde işlemler yapılabilmektedir. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Hangi hesap yapılacak ise o bölüme hesap yazılır. Km aralığı seçilir. Hesabın uygulanacağı en kesit hat numarası işaretlenir ve OK tuşuna basılır hesap tamamlanır.

Ayrıca üstteki popup menü değişir. Aşağıda bu menülerde bulunan komutlar anlatılacak.

Hat İşlemleri: Menü altında bulunan komutlar aşağıda anlatılacaktır.

Dosyadan Yükle: Bu komut ile ASCII olarak oluşturulmuş a1,a2,. gibi dosyalar yüklenir. Böylelikle oluşturulan a1,a2.. gibi ASCII datalarla kesit alan ve hacim hesapları yapılır.

Dosyaya Yaz: Bu komutla en kesit noktaları ASCII olarak diske kaydedilir.

Boy Profil Noktalarını Güncelle: Bu komut ile 1 nolu kesit hattının orta nokta kotları boy profil üzerine yerleştirilir. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki uyarı penceresi gelir.

Yes tuşuna basılarak eksen kotları boy profile taşınır.

 

Içindekiler bölüm4

 

© 1998-1999 GRAFTEK Inc. Istanbul, Turkey
All rights reserved. E-mail:graftek@graftek.com.tr